About Us

ฟ้าฝนไหมไทย

ผ้าไหม ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง
จำหน่ายปลีกและส่งผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม และผ้าไทย